CORONOVIRUS (Covid-19)

      ทาง บริษัท เอพลัส โกลบอล เทคโนโลยี มองเห็นว่าสถานการณ์การระบาดโควิดในประเทศไทย ถือว่าทรงตัว ไม่พุ่งสูงแบบก้าวกระโดด ขณะที่มาตรการป้องกัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน  ซึ่งเป็นไปตามที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีความเห็นตรงกัน

    ส่วนของมาตรการผ่อนปรนการล็อกดาวน์ต่างๆ นั้นจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งมีการกำหนดระยะผ่อนปรน เป็น 2 ระยะ 25% , 50% , 70% และ 100% ต้องดูเป็นระยะ ครั้งละ 14 วันเป็นอย่างน้อย ในการประเมินมาตรการต่างๆ

       รัฐบาลได้ประกาศมาตรผ่อนปรนระยะที่3 ขยายเวลาเคอร์ฟิวเพิ่มจาก 22.00-04.00 น. เป็น 23.00-03.00 น. และเปิดกิจการเพิ่ม โดยจะเริ่มในวันที่ 1 มิถุนายา 2563 ดังนี้

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

(ก) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.

(ข) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร และเปิดถึงเวลา 21.00 น.

(ค) สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีคนมาชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ

(ง) ร้านเสริมสวยแต่งผม หรือ ตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง และไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

(จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เปิดเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย  จัดสรร แจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข

2. กิจการด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

(ก) คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

(ข) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการณ์นวดแผนไทย นวดฝาเท้า (งดอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม และนวดใบหน้า ยกเว้นกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด)

(ค) สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส (จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม งดอบตัว และ อบไอน้ำแบบรวม)

(ง) สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล (ไม่มีการแข่งขัน มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น)

(จ) สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเกต หรือ โรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน (เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม)

(ฉ) สถานบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

(ช) สระน้ำ เพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบาบาน่าโบ๊ท (ต้องไม่เป็นการแข่งขัน และจำกัดจำนวนผู้เล่น)

(ซ) โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ (ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน) โรงมหรสพเปิดเฉพาะเปิดเแพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน (งดแสดงดนตรีคอนเสิร์ต)

(ณ) สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ (จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม)

3. มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้

1. ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบกน้ำและ อากาศ

2. ปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานเป็นเวลา 23.00 น ถึง 03.00 น.

3. ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายใต้มาตรการที่ราชการกำหนด

4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 21.00 น

 

 

      สำหรับแนวทางการผ่อนปรน ต้องคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสาธารณสุขเป็นหลัก และปัจจัยด้านอื่นมาประกอบ คงร้อยละ 50 ของการทำงานที่บ้าน วิธีดำเนินการ พิจารณาจากประเภทของกิจการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในลำดับแรก และทุกคนต้องสวมหน้ากาก กำกับให้กิจกรรมต้องประกอบด้วย การเว้นระยะห่างทางสังคม , วัดอุณหภูมิร่างกาย , แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ / เจลล้างมือ , จำกัดจำนวนคน ในกิจกรรมได้เหมาะสมต่อกิจกรรมและสถานที่ และมีแอปพลิเคชั่นติดตามตัว โดยมาตราการผ่อนปรนนั้นระบุว่าผู้ใช้บริการร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้านั้นจะต้องแสกน QR code  เช็คอิน เข้า-ออก ร้านทุกร้าน

   แม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มผ่อนปรนแล้ว แต่การป้องกันตนเองยังคงเป็นประเด็นหลักที่ทุกคนต้องคำนึงถึง บริษัท เอพลัส โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด จึงคำนึงถึงแนวทางป้องกันโดยทั่วไป มีดังนี้

1. งดออกจากบ้าน หรือที่พักอาศัย หากไม่มีความจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ
2. กรณีจำเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร
3. ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ความเข้มข้น 70% ขึ้นไป ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
4. สวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องวิธี ควรให้ด้านสีเข้มออกด้านนอกเสมอ คลุมให้ปิดจมูก ปาก คาง คล้องหู ขยับให้พอดีกับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิทกับสันจมูก โดยเปลี่ยนทุกวันและทิ้งลงในภาชนะที่มีฝาปิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งจากตนเองและผู้อื่น
5. หากมีความจำเป็นต้องเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ จำเป็นจะต้องมีหน้ากากอนามัยสวมใส่ทุกครั้ง
6. หมั่นทำความสะอาดบ้าน ที่พักอาศัย อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิด ประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก น้ำผสมน้ำยาฟอกขาว น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือแอลกอฮอล์ 70%
7. เฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเอง รายงานสถานะทางสุขภาพตามระบบที่หน่วยงานกำหนด หากพบว่าตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อยให้ไปพบแพทย์ทันที

    สำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องไปทำงานในที่ทำงาน หรือไม่สามารถ Work from home ได้นั้น มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

1. ก่อนไปทำงาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลกเจลเพื่อใช้ล้างมือบ่อยๆ
2. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ภาชนะใส่และรับประทานอาหาร ผ้าเช็ดมือ
3. หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และแจ้งหัวหน้างานทราบ
4. หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งห้องพยาบาลเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย ให้พนักงานและพิจารณาให้หยุดงานทันที

    อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเน้นย้ำว่า การควบคุมโรค แม้เปิดได้ แง้มได้ ก็สามารถสั่งล็อกดาวน์ได้ ถ้าได้ผลก็ยืดออกไป แต่ถ้าเกิดการติดเชื้อขึ้นมาก็สามารถสั่งปิดได้ทันที เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดอีกครั้ง

Leave a Comment