hr@aplusgt.com

02-114-7306

A Plus Global Technology Co.,Ltd

 

About Us

บริษัท เอพลัส โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทผู้ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นเกมส์ ที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีกลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีนเป็นผู้สนับสนุน บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า ด้วยการนำเทคโนโลยีที่สะดวก ง่าย และทันสมัยต่อการทำงาน เข้ามานำเสนอกับกลุ่มลูกค้า โดยทีมงานคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีประสบการณ์การทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ บนความมุ่งมั่นใส่ใจ และจริงใจต่อลูกค้าเสมอ ตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

Get Start With APLUS

 

Our Service

      บริษัท เอพลัส โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัท ที่ให้บริการที่หลากหลาย พร้อมให้บริการและดูแลลูกค้ารอบด้าน  ทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในองกรค์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและพร้อมพัฒนาองกรค์และขับเคลื่อนองกรค์ไปอย่างมีประสิทธิภาพ